tel. > 33 816 57 24

Godziny pracy infolini: Od pn. do pt. 7:00 - 15:00

morse

help Pomoc

morse
support

Profesjonalna obsługa

oraz fachowe doradztwo

truck

Szybka wysyłka

w 24 godziny

poland

Polska firma

z tradycjami

quality

Najwyższa jakość

naszych produktów

Regulamin

sklepu otwornice.eu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis internetowy otwornice.eu oraz warunki ich świadczenia (w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym), warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego (zwany dalej „Regulaminem”).
2. Serwis internetowy otwornice.eu (zwany dalej „otwornice.eu”) prowadzi Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-382) przy ul. Sobieskiego 452, NIP 5471040326, REGON 070617625, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000116474 (zwana dalej: „Usługodawcą”).
3. Usługobiorcą jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwana dalej „Konsumentem”) a także osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm., zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwana dalej „Przedsiębiorcą”).
4. otwornice.eu świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
5. Techniczne wymagania niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się otwornice.eu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Usługobiorcę, a także dla bezpieczeństwa danych Usługobiorcy. Do wymagań tych należą:
a. dostęp do Internetu
b. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x i wyższych, Chrome
c. rozdzielczość ekranu minimum 1024x768
d. włączona w urządzeniu Usługobiorcy opcja akceptacji „cookies”, aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in.
6. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie.

II. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

7. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z otwornice.eu. Korzystanie z otwornice.eu oznacza każdą czynność Usługobiorcy, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej otwornice.eu.
8. otwornice.eu świadczy usługi:
a. informacyjne;
b. prowadzenia przestrzeni dyskowej wraz z narzędziami internetowymi (zwanej dalej „Kontem”) dla Usługobiorców korzystających z prowadzonego przez otwornice.eu sklepu internetowego;
c. w zakresie organizacji sprzedaży rzeczy, które można nabyć przy wykorzystaniu sklepu internetowego (zwanych dalej „Towarami”).
9. W ramach usługi informacyjnej Usługobiorca uzyskuje ogólne informacje dotyczące Usługodawcy i profilu jego działalności a także informacje o osobach wskazanych przez Usługodawcę do kontaktu.
10. W celu dokonania rejestracji Konta, Usługobiorca powinien wypełnić formularz rejestracyjny, w którym obligatoryjnie należy podać następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres swojej poczty elektronicznej, hasło. Pola, w których należy określić powyższe dane, oznaczone są symbolem „*”. Brak uzupełnienia lub odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia zarejestrowanie Konta. Nie jest obligatoryjne podanie nazwy Przedsiębiorcy. Dostęp do Konta zabezpieczony jest ciągiem znaków (cyfr i liter) służących zabezpieczeniu danych do Konta, które Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w poufności.
11. Usługobiorca, aby dokonać rejestracji Konta powinien złożyć oświadczenia o następującej treści, zaznaczając odpowiednie pole „check box”: 
1) „Zapoznałem/am/ się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności.”
2) „Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach założenia i zarządzania kontem użytkownika oraz realizacji i pełnej obsługi zamówień przez otwornice.eu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000)”.
3) „Oświadczam, że zostałem/am/ poinformowany/a/, iż administratorem ww. danych osobowych jest Fabryka Narzędzi Glob sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 452, 43-382 Bielsko-Biała, KRS: 0000116474 oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia, a także że podanie przeze mnie powyższych danych osobowych jest dobrowolne.”
12. Usługobiorca nie jest zobowiązany do złożenia niniejszych oświadczeń:
1) „Wyrażam zgodę na wielokrotne otrzymywanie informacji handlowych, związanych w szczególności z działalnością lub z ofertą handlową Fabryki Narzędzi GLOB Sp. z o.o. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204 z późn. zm.)”.
2) „Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Fabrykę Narzędzi GLOB sp. z o.o. adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur elektronicznych jest adres używany w systemie sklepu internetowego”.
13. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji Konta zostaje wysyłana wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się podanym adresem poczty elektronicznej oraz link aktywujący. Konto zostaje utworzone po kliknięciu na przesłany link aktywacyjny lub po otwarciu linku aktywacyjnego w oknie przeglądarki internetowej Usługobiorcy.
14. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto. W przypadku zmiany swoich danych Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych podczas rejestracji Konta.
14.A. W celu trwałego usunięcia danych osobowych (konta) z serwisu otwornice.eu, Usługobiorca powinien wysłać wiadomość mailową zawierającą informację o konieczności usunięcia danych (konta) na adres mailowy: iodo@otwornice.eu
15. Zarejestrowany Usługobiorca może w ramach Konta składać oświadczenie woli, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towaru na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów (zwane dalej „Zamówieniem”), zapoznawać się z informacjami przygotowanymi przez otwornice.eu w zakresie Towarów, posiadać dostęp do faktur dotyczących dokonanych zakupów, monitorować status dokonanych Zamówień Towarów.
16. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.


III. UMOWY SPRZEDAŻY W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO

A. ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY, OFERTA KUPNA

17. Umowa sprzedaży Towaru zawarta z Konsumentem za pośrednictwem sklepu internetowego jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.).
18. Prezentacja Towaru w ramach sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje przedstawione w sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego). Umowa sprzedaży zawarta zostaje z momentem potwierdzenia złożenia Zamówienia przez sklep internetowy.
19. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu sklepu internetowego polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania ofert kupna Towarów wytwarzanych, dystrybuowanych oraz sprzedawanych przez Usługodawcę.
20. Ceny Towaru prezentowane w sklepie internetowym są podawane w polskich złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). Ceny w sklepie internetowym nie zawierają ceny dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Usługobiorcę. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Usługobiorcę opcji dostawy Towaru wskazanej w formularzu Zamówienia.
21. Cena Towaru przed jego dodaniem do listy Towarów zamawianych przez Usługobiorcę (zwanej dalej „Koszykiem”) ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego Towaru po jego dodaniu do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość oraz wartość Towaru, sposób dostawy, sposób płatności. otwornice.eu może ustalić w czasie negocjacji inne ceny dla Stałych Usługobiorców.

B. ZAMÓWIENIE

22. Warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza Zamówienia poprzez:
1) wybór rodzaju i liczby Towarów poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka” na stronie sklepu internetowego,
2) wybór sposobu dostawy oraz jej miejsca,
3) wybór sposobu płatności,
4) podanie obowiązkowych (oznaczonych symbolem „*”) danych osobowych,
5) złożenie oświadczeń, o których mowa pkt 11 Regulaminu poprzez zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku, gdy Usługobiorca nie posiada Konta),
6) złożenie oświadczenia potwierdzającego przyjęcie do wiadomości, że złożenie Zamówienia pociąga ze sobą obowiązek zapłaty,
7) potwierdzenie woli złożenia oferty kupna przez Usługobiorcę poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
23. Usługobiorca może zmienić dokonany wybór w zakresie pkt. 22 poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces nabycia Towaru i zrezygnować z zakupu Towaru do chwili kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
24. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza potwierdzenie prawidłowości danych osobowych Usługobiorcy.
25. Po kliknięciu przez Usługobiorcę na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Usługobiorcy wysyłane jest potwierdzenie zawarcia umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej z informacjami dotyczącymi dokonanego Zamówienia oraz linkiem do jego szczegółów.

C. DOSTAWA

26. Zamówione Towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
27. Czas realizacji Zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego Towaru powiększony o czas na jego dostawę.
28. Koszt dostawy Towaru w całości pokrywa Usługobiorca.
29. otwornice.eu podczas dokonywania Zamówienia wskazuje możliwe sposoby dostawy określonego Towaru adekwatne do jego rodzaju, wagi i gabarytów oraz ich ceny, w szczególności dostawę za pomocą firmy kurierskiej, poprzez paczkomaty oraz odbiór osobisty.
30. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-2 dni robocze.
31. Kupujący może odebrać zamówiony Towar osobiście w siedzibie otwornice.eu po wcześniejszym obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru.

D. SPOSÓB PŁATNOŚCI

32. Usługodawca umożliwia następujące sposoby płatności:
1) przelewem na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu Zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej - Usługobiorca nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym otwornice.eu;
2) płatność on-line (szybki przelew) za pośrednictwem RootPay Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa prowadzącej serwis poprzez www.rootpay.pl - Usługobiorca nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu Zamówienia przez otwornice.eu;
3) płatność za pobraniem – Usługobiorca obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 7,38 zł brutto. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu Zamówienia przez otwornice.eu;
4) płatność w odroczonym terminie, w ramach limitu kredytowego przyznanego Stałym Usługobiorcom – Usługobiorca nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu Zamówienia przez otwornice.eu.

E. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

33. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej przy wykorzystaniu otwornice.eu bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.
34. Do złożenia oświadczenia w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży służy wzór formularza odstąpienia od umowy, dostępny na stronie www.otwornice.eu oraz dołączany w formie pisemnej każdorazowo do dostarczonego Towaru.
35. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 33 wystarczy wysłanie do otwornice.eu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży należy skierować na piśmie na adres: Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 452, 43-382 Bielsko-Biała.
36. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
37. otwornice.eu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Poniesione przez Konsumenta koszty dostarczenia Towaru podlegają zwrotowi wyłącznie do kwoty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Towaru będącego przedmiotem zwrotu. otwornice.eu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. otwornice.eu może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
38. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, zwrócić otwornice.eu Towar na adres: Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 452, 43-382 Bielsko-Biała. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem utraty wartości związanej z korzystaniem z Towaru w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W pozostałym zakresie za zmniejszenie wartości Towaru odpowiedzialność ponosi Konsument.
39. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

F. GWARANCJA

40. Usługodawca udziela gwarancji na Towary, których jest producentem (zwane dalej „Towarami objętymi gwarancją Usługodawcy”).
41. Usługodawca gwarantuje wysoką jakość oraz sprawne działanie Towarów objętych gwarancją Usługodawcy zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi wskazanymi w Regulaminie.
42. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
43. Gwarancją objęte są tylko ukryte wady materiałowe, produkcyjne i montażowe.
44. Informację odbioru urządzenia do naprawy gwarancyjnej należy przesłać bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego prowadzonego przez Fabrykę Narzędzi GLOB Sp. z o.o. (zwanego dalej „Serwisem Gwarancyjnym”) na adres e-mail: glob.serwis@gmail.com (koszt odbioru i transportu maszyny ponosi gwarant).
45. Towar objęty gwarancją Usługodawcy musi być odpowiednio zapakowany z kompletnym osprzętem (piły tarczowe, wiertła i frezy). Należy dołączyć kopię dowodu zakupu (paragon, faktura) i prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną obejmującą numer seryjny, pieczęć punktu sprzedaży, datę sprzedaży, dane klienta, podpis klienta. Towar objęty gwarancją Usługodawcy należy przesłać na adres: Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 452, 43-382 Bielsko-Biała, tel. 503-362-220.
46. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
47. Towar objęty gwarancją Usługodawcy należy dostarczyć do Serwisu Gwarancyjnego czysty. Usługa czyszczenia Towaru objętego gwarancją Usługodawcy jest dodatkowo płatna.
48. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, Towar jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
49. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty przyjęcia Towaru objętego gwarancją Usługodawcy do Serwisu Gwarancyjnego. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia nietypowych części, termin naprawy może ulec wydłużeniu.
50. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas napraw gwarancyjnych (na wymienione podzespoły).
51. Gwarancja nie obejmuje:
a) gdy plomby gwarancyjne lub numer seryjny zostały naruszone lub uszkodzone;
b) kiedy nastąpiło naturalne zużycie elementów na skutek ich skończonej trwałości (np.: szczotki węglowe, łożyska, zębatki, wyłączniki, uchwyty narzędziowe, paski klinowe);
c) uszkodzeń wynikłych z wpływu ciał obcych na uzwojenia silnika i zasilania;
d) napraw polegającym na regulacji maszyny;
e) uszkodzeń powstałych na skutek urazu mechanicznego (upadek, uderzenie);
f) gdy maszyna została źle dobrana do rodzaju wykonywanej pracy;
g) gdy uszkodzenie powstało na skutek zastosowania zużytego, tępego osprzętu (np. tarczy lub wiertła);
h) uszkodzeń wynikłych ze stałych przeciążeń urządzenia (przegrzanie silnika);
i) uszkodzeń powstałych na skutek wcześniej zaistniałej i nie usuniętej usterki;
j) prób napraw, przeróbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy;
k) uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
l) uszkodzeń powstałych w wyniku wyładowań atmosferycznych, uszkodzeń linii energetycznych, pracy przy nieodpowiednim napięciu i przy braku odpowiednich urządzeń zabezpieczających.
52. Usługodawca wydaje Usługobiorcy wraz z Towarem objętym gwarancją Usługodawcy dokument gwarancyjny. Powinien także sprawdzić zgodność znajdujących się na Towarze objętym gwarancją Usługodawcy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, oraz stan plomb i innych umieszczonych na Towarze objętym gwarancją Usługodawcy zabezpieczeń.
53. Gwarancja nie obejmuje prawa Usługobiorcy do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem Towaru objętego gwarancją Usługodawcy.
54. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Usługobiorcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
55. Na Towary, których producentem nie jest Usługodawca gwarancji mogą udzielić ich producenci. Nie pozbawia to Usługobiorcy prawa do dochodzenia wobec otwornice.eu roszczeń z tytułu rękojmi.

G. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ

56. W przypadku powstania wad fizycznych lub prawnych Towaru oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego można składać na adres: glob.serwis@gmail.com lub w formie pisemnej na adres: Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 452, 43-382 Bielsko-Biała.
57. Konsument powinien wykazać fakt dokonania zakupu Towaru, co do którego wykonuje uprawnienia z rękojmi za wady fizyczny lub prawne, od otwornice.eu.
58. W przypadku, gdy Konsument korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, może on żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, albo wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady rzeczy.
59. Zgłoszenie żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy nie jest możliwe, jeżeli otwornice.eu niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Towar obarczony wadą na rzecz wolną od wad albo wadę usunie. Nie ma to zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez otwornice.eu albo otwornice.eu nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
60. Konsumentowi przysługuje prawo wyboru czy chce usunięcia wady Towaru czy wymiany Towaru na wolny od wad zamiast sposobu usunięcia wady proponowanego przez otwornice.eu, z wyłączeniem sytuacji, gdy sposób proponowany przez Konsumenta jest niemożliwy do spełnienia lub wiąże się z nadmiernymi kosztami w porównaniu ze sposobem proponowanym przez otwornice.eu.
61. otwornice.eu może odmówić żądaniu Konsumenta o wymianę rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wad rzeczy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów po stronie otwornice.eu.
62. Jeżeli otwornice.eu otrzymał od Konsumenta żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady albo żądanie obniżenia ceny, określające kwotę o jaką cena ma zostać obniżona i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
63. Usługobiorca nie może odstąpić od umowy, gdy wada Towaru jest nieistotna.
64. Zwrotu towaru, co do którego wykonywane są uprawnienia z tytułu rękojmi należy dokonać na adres: Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 452, 43-382 Bielsko-Biała.
65. Koszty dostarczenia wadliwego Towaru, koszt demontażu oraz ponownego jego zamontowania ponosi otwornice.eu. Jeżeli koszt demontażu i ponownego zamontowania przewyższa cenę rzeczy sprzedanej Konsument jest obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od otwornice.eu zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

IV. DANE OSOBOWE

66. otwornice.eu dołoży staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w szczególności zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
67. Usługobiorca przekazuje dane osobowe dobrowolnie. Dysponuje prawem dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, aktualizacji oraz usuwania.
68. Usługobiorca oświadcza, iż przekazane przez niego dane osobowe są prawdziwe i aktualne.
69. Usługobiorca, który wyrazi dodatkową zgodę na wielokrotne otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, będzie otrzymywał bieżące informacje handlowe związane w szczególności z działalnością lub z ofertą handlową Usługodawcy.
70. Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez Usługobiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
71. Usługodawca wykorzystuje mechanizm plików „cookies” służących identyfikacji. Pliki „cookies” to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Usługobiorcy, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia Usługobiorcy przy ponownym połączeniu. Pliki „cookies” ułatwiają poruszanie się po stronie internetowej oraz podejmowanie działań, związanych z dokonywaniem Zamówień. Pliki „cookies” nie służą do ustalania tożsamości Usługobiorcy.
72. Usługobiorca może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików „cookies” na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików „cookies” w przeglądarce internetowej. Ich wyłączenie może jednak spowodować błędne działanie strony oraz uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji sklepu internetowego.

V. REKLAMACJE

73. Klient ma prawo składać reklamacje, których przedmiotem może być jakość usług świadczonych przez Usługodawcę lub ich świadczenie niezgodnie z warunkami i zasadami określonym w Regulaminie.
74. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres: Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 452, 43-382 Bielsko-Biała.
75. Usługodawca ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji.
76. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej) oraz uzasadnienie reklamacji.
77. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.
78. Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny jej zgłoszenia.

VI. ROZWIĄZANIE UMOWY

79. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia na adres: sklep@otwornice.eu lub w formie pisemnej na adres: Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 452, 43-382 Bielsko-Biała.
80. otwornice.eu może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej.
81. Złożenie skutecznego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 73 Regulaminu (reklamacji), nie wpływa na obowiązki wynikające z innych umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego.
82. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji otwornice.eu, Usługobiorca nie może ponownie zarejestrować Konta bez uprzedniej zgody otwornice.eu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

83. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez otwornice.eu strony stosunku prawnego będą starały się rozwiązać polubownie, a w razie niemożliwości dojścia do porozumienia będą one rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. otwornice.eu nie wyraża zgody na inne niż wskazane wyżej pozasądowe formy rozstrzygania sporów z Usługobiorcami.
84. otwornice.eu powiadomi Usługobiorcę o zmianie Regulaminu.
85. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez otwornice.eu z Usługobiorcą za pośrednictwem sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowego regulaminu.
86. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane przez właściwy organ za sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
87. Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem http://www.otwornice.eu/regulamin.


Bielsko-Biała, dnia 26.03.2020 r.